Anpha Tech thực hiện 3 tại chỗ đảm bảo sản xuất trong phòng chống Covid