Chạy test QC kiểm tra chất lượng máy đóng gói đường tại xưởng Anpha Tech